ASZF

Általános Szerződési Feltételek


Információ

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HARDCOREPC.HU. valamennyi, a www.HARDCOREPC.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható termékekre érvényesek.

A webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a CÉGPÁLYÁZAT nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A HARDCOREPC semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 1. A szerződő partner adatai

Név: XPERTSTUDIO Kft.,
Székhely: 8192 Hajmáskér, Patak utca 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-517474
Adószám: 25070024-2-19.
Számlaszám: 11600006-00000000-68212225
Telefonszám: 06 307387625

 1. A szerződés létrejötte

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba tesz” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen befejezheti a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Rendelés véglegesítés” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor „Tovább a fizetéshez feliratra kattintva választhatja ki a szállítási módot. Későbbi vásárláshoz elmentheti adatait, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Szállítási adatok megadása” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, így a „Tovább a fizetéshez” feliratra kattintani. Miután kiválasztotta, illetve kiegyenlítette a megrendelését A „Rendelés megtekintése” fül alatt megjelenik egy összegző képernyő. Itt megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás befejezése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a HARDCOREPC részére.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Vásárlás befejezése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a HARDCOREPC a Vásárló ajánlatát elfogadta.

Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a HARDCOREPC a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett Vásárló részére. A HARDCOREPC által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A HARDCOREPC által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a HARDCOREPC visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a HARDCOREPC megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a HARDCOREPC-hez. Ajánlatának/megrendelésének HARDCOREPC-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A HARDCOREPC a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat HARDCOREPC általi elfogadásáról szóló, a HARDCOREPC által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az HARDOREPCtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül belül jeleznie kell a HARDCOREPC felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a HARDCOREPC akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a HARDCOREPC tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a HARDCOREPC részére az email-címét, a HARDCOREPC – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

 1. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a HARDCOREPC rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  14 (tizennégy) naptári napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a HARDCOREPC részére az Elállási Időszak alatt.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a HARDCOREPCnek.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a HARDCOREPC részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a HARDCOREPC 4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a HARDCOREPC részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék HARDCOREPC címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A HARDCOREPC-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül HARDCOREPC visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a HARDCOREPC által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A GARDCOREPC jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a HARDCOREPC a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a HARDCOREPC az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a HARDCOREPC elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a HARDCOREPC által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

6. Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a HARDCOREPC. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a HARDCOREPC Önt erről tájékoztatni.

7. Szállítási költségek

A HARDCOREPC-nél futárszolgálattól függően, különböző díjszabású szállítást lehet igénybe venni. Az aktuális árak a megrendelési folyamat során láthatók. További információkért kattints a Szállítási feltételekhez. A Szállítási feltételek az Általános Szerződési Feltétek elválaszthatatlan része.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a HARDCOREPC -nek kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az Ön figyelmét.

8. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával vagy utánvéttel. A HARDCOREPC fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra:
Bankszámlaszám az átutaláshoz:
XPERTSTUDIO KFT.
ERSTE BANK
11600006-00000000-68212225

Kérjük adja meg rendelési számát is a közlemény rovatban!

9. Kapcsolatfelvétel

Elérhetsz minket emailben a [info  kukac cegpalyazat pont hu] címen vagy telefonon 10:00-14:00 között a következő telefonszámon: +36 30 738 7625

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés 

Ön a termékkel vagy a HARDCOREPC tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 9. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a HARDCOREPC és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a HARDCOREPC-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találja

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A HARDCOREPC jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A HARDCOREPC fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.02.20.

Eszközöket és Weboldalt a Green-Light pályázatok keretében a pályázhat meg!

| KÖSZI NEM!
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup